Tietosuojaseloste 27.12.2017

Rekisterinpitäjä

Tmi Auttamo, y-tunnus: 2363762-9
Kenttäkuja 10 B 00720 Helsinki
katja@auttamo.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Katja Kalliokoski
Kenttäkuja 10 B
00720 Helsinki
katja@auttamo.fi

Rekisterin nimi

Tmi Auttamon asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tmi Auttamo noudattaa henkilötietojen käsittelyssä hyvää tietojenkäsittelytapaa ja lakisääteisiä velvoitteita. Henkilötietoja käytetään asiakkaiden tunnistamiseen palvelun tuottamisessa sekä turvallisuuden ylläpitämiseen, hallintoon ja laskutukseen sekä asiakastiedottamiseen. Henkilötietoja voi käyttää suoramarkkinointiin, jos tähän on asiakkaan suostumus. Jos asiakas laiminlyö maksuja, tietoja voi käyttää maksumuistutusten lähettämiseen ja perintään.

Rekisterin tietosisältö

Asiakastietorekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Etunimet, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, y-tunnus, laskutusosoite, verkkolaskuosoite, yrityksen nimi, yhteyshenkilö, syntymäaika, suoramarkkinointia koskevat luvat ja kiellot sekä muut asiakkaan itse mahdollisesti antamat tiedot.

Asiakkaan turvallisuuden kannalta tärkeät terveystiedot tallennetaan tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan.

Palvelun käyttötiedot:
Asiakkaan käynnit ryhmäliikuntatunneilla, ohjauksessa tai valmennuksessa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietorekisterissä olevat henkilötiedot saadaan asiakkaalta ilmoittautumisen yhteydessä tai kun tämä päivittää tietojaan palveluun.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yritys ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan erityistilanteissa luovuttaa Suomen lain edellyttämällä tavalla viranomaistahoille. Perinnässä tarvittavat tiedot välitetään perintätoimistolle, jos asiakas ei ole reagoinut maksumuistutuksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tmi Auttamo ei luovuta tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään sille tarkoitetussa lukitussa paikassa. Sähköisessä muodossa olevin tietoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään tämän asiakastietorekisterin tarkoitusten mukaisesti. Tietojen käsittely edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti Tmi Auttamon yhteyshenkilölle. Korjaus- tai poistovaatimuksesta on käytävä ilmi mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi ja sanatarkka teksti siitä miten se korjataan.

Palaa etusivulle